OTHER INSURANCE

1. DENTAL  INSURANCE : Nếu bạn chọn dental insurance HMO hoặc PPO quí vị sẽ đi trong network của nha sĩ, với bảo hiểm dental reimburment, Quị vị có thể đi bất cứ nha sĩ nào, Quí vị trả tiền mặt trước và gởi hoá đơn cho công ty bảo hiểm , họ sẽ hoàn trả lại chi phí cho Quí vị theo phần trăm hợp đồng thoả thuận

2. TRAVEL MEDICAL INSURANCE : Chương trình bảo hiểm sức khỏe ở ngoài nước Mỹ. Quí vị nên mua khi đi du lịch nước ngoài.

3. SHORT TERM INSURANCE : Chương trình bảo hiểm sức khỏe ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng.